MAX-leas, s.r.o.

Prostredníctvom finančného leasingu zabezpečíme pre Vás na účely Vášho podnikania rôzne technológie, stroje, zariadenia a mobilnú techniku. Predmetmi leasingu môžu byť:

Technológie – stroje, technológie a zariadenia pre rôzne odvetvia výroby a služieb.

Mobilná technika – nákladné a úžitkové automobily, prívesy, traktory, mobilná poľnohospodárska, lesná technika a pod.

Pre prípravu leasingovej zmluvy je potrebné predložiť:

  • výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iný doklad, oprávňujúci na podnikanie, nie starší ako 3 mesiace
  • potvrdenie o registrácii platiteľa DPH
  • súvahu, výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné uzavreté daňové obdobie a za príslušné obdobie bežného roka
  • daňové priznanie za posledné uzavreté daňové obdobie
  • predbežnú faktúru od dodávateľa predmetu leasingu

Služby poskytované pri leasingovej transakcii

  • dokonalý právny servis celého procesu od prípravy až po realizáciu leasingovej zmluvy „na mieru“ jednotlivým klientom
  • zabezpečenie výhodných poistných podmienok