MAX-leas, s.r.o.

Naša spoločnosť ako jedna z prvých vyšla v ústrety potrebám podnikateľov s ponukou daňovo výhodného prefinancovania obstarania a užívania nehnuteľností progresívnou formou finančného leasingu. Pri využití finančného leasingu môžete nehnuteľnosť daňovo odpísať rýchlejšie, t. j. už za 12 rokov, namiesto štandardnej doby odpisovania 20 rokov pri obstaraní nehnuteľnosti za hotové, alebo s využitím úveru.

Financované nehnuteľnosti

 • budovy a priestory pre obchod a služby
 • administratívne budovy a kancelárske priestory
 • skladovacie a výrobné priestory
 • bytové objekty v rámci podnikania s bytovými priestormi
 • pozemky

Pre prípravu leasingovej zmluvy je potrebné predložiť:

 • výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iný doklad, oprávňujúci na podnikanie, nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o registrácii platiteľa DPH
 • súvahu, výkaz ziskov a strát, resp. výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné uzavreté daňové obdobie a za príslušné obdobie bežného roka
 • daňové priznanie za posledné uzavreté daňové obdobie
 • predbežnú faktúru od dodávateľa predmetu leasingu
 • list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
 • znalecký posudok na predmetnú nehnuteľnosť (môže zabezpečiť i naša spoločnosť)

Služby, poskytované pri leasingovej transakcii

 • spolupráca pri výbere nehnuteľnosti
 • kvalifikované overenie a ohodnotenie nehnuteľnosti
 • dokonalý právny servis celého procesu od prípravy až po realizáciu leasingovej zmluvy „na mieru“ jednotlivým klientom
 • zabezpečenie výhodných poistných podmienok